Estetyka elewacji budynku

Estetyka elewacji budynku

Okna, portfenetry, balkony i loggie są rozmieszczone na płaszczyźnie elewacji budynku w punktach przecinania się linii siatki układu kompozycyjnego, tworząc rytmy architektoniczne.

Przy omawianiu rytmów na elewacjach budynków mieszkalnych uwzględniać należy rytmy odniesione do powierzchni tych elewacji. Na rytm architektoniczny mają wpływ 4 czynniki:

• przeznaczenie i układ funkcjonalny budynku,

• układ ścian, słupów, stropów,

• układ cegieł, pustaków, prefabrykatów, układ konstrukcji ścian, okien, balkonów, loggii,

• kształty powyższych elementów, elementy dekoracyjne, rozwiązanie kolorystyczne, układ otworów okiennych, balkonów, loggii – mogą tworzyć rytmy regularne lub nieregularne.

Punkty wyznaczające rozmieszczenie powyższych elementów mogą być rozmieszczone na układzie siatki prostokątnej lub ukośnokątnej. Rytmy elementów dekoracyjnych, faktury podziałów tynkowych, kamiennych, ceramicznych, kompozycja rytmiczna kolorów elewacji -tworzą charakter elewacji.

Kompozycja barwna elementów układu rytmu i elewacji powinna być związana z cechami funkcjonalnymi tych elementów, zdecydowanie podkreślać charakter projektowanej elewacji, wraz z występującymi podziałami linearnymi, układami okien, balkonów i loggii.

Czytelność rytmu jest osiągana przez właściwą liczbę elementów; zbyt duża ich ilość zakłóca rytm. Również wymiary elementów powinny być właściwie dobierane -rytm drobnych elementów dekoracyjnych, użytych na dużej płaszczyźnie, może spowodować zacieranie czystości rytmów. Wskazane jest podkreślenie kolorem lub fakturą rytmu konstrukcji bocznych ścian loggii, przesłon, podniebienia płyt balkonowych. Przy rozwiązaniach kolorystycznych elewacji należy dążyć do przewagi barw jasnych. Zróżnicowanie kolorystyczno-fakturowe pasów pionowych i poziomych wydobędzie cechy funkcjonalne budynku, podkreślając klatki schodowe, układ sekcji mieszkaniowych. Wzmocnieniem, podkreśleniem rytmu mogą być rozmieszczone w regularnym układzie pojemniki z kwiatami. Wszystkie wymienione i spełnione rozwiązania mają decydujący wpływ na wyraz plastyczny budynku, ulicy, osiedla.