Krajowe organizacje zajmujące się uprawą róż i ich popularyzacją

Krajowe organizacje zajmujące się uprawą róż i ich popularyzacją. Obecnie mamy dwie organizacje, które działalność swoją poświęcają „Królowej Kwiatów”, a mianowicie: Polskie Towarzystwo Miłośników Róż (siedziba zarządu głównego — Warszawa i sekcje roślin ozdobnych przy oddziałach nasienno-szkółkarskich ZNRiO w ramach okręgowych przedsiębiorstw hodowli i nasiennictwa ogrodniczego.

Polskie Towarzystwo Miłośników Róż powstało w Szczecinie w roku 1958. Do jego zorganizowania przyczynił się walnie i był jego pierwszym prezesem wielki miłośnik przyrody, a zwłaszcza róż — Kazimierz Walter.

Polskie Towarzystwo Miłośników Róż postawiło sobie za cel pobudzenie i popieranie zainteresowania różami, pogłębianie wiadomości z zakresu hodowli, uprawy i zastosowania róż w życiu kulturalnym narodów, popieranie oraz inspirowanie uprawy róż w ogrodach prywatnych i publicznych; inicjowanie i popieranie hodowli róż w kraju, a także importu nowych odmian dla swoich członków. Jest to stowarzyszenie społeczno-kulturalne, działające na terenie całego kraju na podstawie zatwierdzonego statutu. Działalność swoją opiera na składkach członkowskich. Członkowie zrzeszeni są w oddziałach wojewódzkich i terenowych oraz w kołach szkolnych.

PTMR — opierając swoją działalność na pracy społecznej i nader niskich składkach członkowskich — w realizacji swojego programu napotyka wiele trudności. Mimo to może się wykazać dużym dorobkiem, zwłaszcza w zakresie wystawiennictwa róż. Corocznie organizowane są ogólnokrajowe wystawy róż ciętych, a także mniejsze pokazy i ekspozycje o zasięgu regionalnym. Imprezy te w poważnej mierze przyczyniają się do upowszechniania idei Towarzystwa. Także i inne przejawy działalności tej organizacji, jak prelekcje szkoleniowe, wycieczki, dyskusje, czyny społeczne, urządzanie ogródków szkolnych, popularyzacja piśmiennictwa itp. w dużej mierze spełniają to zadanie.

Członkowie PTMR zajmujący się produkcją szkółkarską krzewów róż oraz hodowcy róż zorganizowani są w istniejącą przy Zarządzie Głównym

Sekcję Producentów, skupiającą szkółkarzy z terenu całego kraju i współpracującą z sekcjami roślin ozdobnych istniejącymi przy oddziałach nasienno-szkółkarskich ZNRiO w ramach okręgowych przedsiębiorstw hodowli i nasiennictwa ogrodniczego.

Sekcje roślin ozdobnych przy oddziałach na-sienno-szkółkarskich ZNRiO są organizacjami obejmującymi wszystkich producentów krzewów róż z terenu działalności miejscowego przedsiębiorstwa hodowli i nasiennictwa ogrodniczego. Takich przedsiębiorstw na terenie kraju jest 5: w Ożarowie, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Członkami sekcji mogą być gospodarstwa ogrodnicze państwowe, uspołecznione i indywidualne produkujące rośliny ozdobne. W odniesieniu do gospodarstw indywidualnych stosuje się następujące kryteria — członkiem sekcji może być ten:

1) kto jest właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa lub odpowiedniego areału gruntu umożliwiającego produkcję;

2) kto jest płatnikiem podatku gruntowego;

3) kogo głównym źródłem utrzymania jest własna produkcja ogrodnicza;

4) kto jest dostawcą dla oddziału nasienno-szkółkarskiego ZNRiO.

Do zadań sekcji należy doskonalenie form organizacji metod hodowli i produkcji przez organizowanie szkolenia oraz współpracę w zakresie realizacji planów produkcji i kontraktacji na potrzeby krajowe i na eksport.